INFORMACJA O PLANOWANYM URUCHOMIENI MECHANIZMÓW ZAKUPOWYCH ZWIĄZANYCH Z PRZECIWDZIAŁANIEM WYSTĄPIENIA COVID-19 NA RZECZ WSPARCIA OSÓB PRZYBYŁYCH DO POLSKI W ZWIĄZKU Z KONFLIKTEM NA UKRAINIE

Szanowni Państwo,

Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w Subregionie Bielskim planuje uruchomić nabór wniosków od PS/PES z Subregionu Bielskiego, który umożliwi naszemu OWES zakup usługi/produktów od PES/PS związanych z przeciwdziałaniem skutkom wystąpienia COVID-19 i przekazanie ich nieodpłatnie instytucjom pomocowym i innym uprawnionym podmiotom i osobom.

Wsparcie w ramach mechanizmów zakupowych w niniejszym naborze będzie oferowane na rzecz pomocy dla osób przybyłych  do Polski z związku z konfliktem na Ukrainie.

W związku z powyższym zwracamy się z prośbą do instytucji, podmiotów ekonomii społecznej, centrów integracji społecznej i innych placówek, które są zaangażowane w pomoc na rzecz osób przybyłych  do Polski w z związku z konfliktem na Ukrainie oraz do osób fizycznych o wskazanie potrzeb w powyższym zakresie.

Do kogo skierowane wsparcie ?

Wsparcie skierowane jest do Podmiotów Ekonomii Społecznej/Przedsiębiorstw Społecznych działających na terenie subregionu bielskiego, tj. powiat bielski, siemiatycki, hajnowski, które znalazły się w trudnej sytuacji finansowej spowodowanej COVID-19.

Kiedy?

Prosimy o przekazanie informacji w zakresie potrzeb osób przybyłych  do Polski w z związku z konfliktem na Ukrainie do dnia 17-06-2022r.

Na czym polega wsparcie OWES? *

Wsparcie polega na dokonywaniu przez OWES zakupów produktów i usług od PES/PS, które zostaną wykorzystane przez różne podmioty/instytucje na rzecz wsparcia osób przybyłych  do Polski w z związku z konfliktem na Ukrainie.

*UWAGA

Zgodnie ze stanowiskiem Komisji Europejskiej, a także rozwiązaniami przyjętymi w ramach pakietów CARE, pomoc świadczona w ramach Funduszy Europejskich powinna dotyczyć wszystkich osób korzystających z ochrony czasowej w związku z Decyzją wykonawczą Rady (UE) 2022/382 z dnia 4 marca 2022 r. stwierdzającą istnienie masowego napływu wysiedleńców z Ukrainy w rozumieniu art. 5 dyrektywy 2001/55/WE i skutkującą wprowadzeniem tymczasowej ochrony. Znaczną część ww. grupy stanowią osoby, które kwalifikują się do wsparcia w ramach ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, tj. osoby, które mogą uzyskać status UKR w rejestrze PESEL. O przyznanie tego statusu wnioskować mogą obywatele Ukrainy oraz małżonek obywatela Ukrainy, który nie posiada obywatelstwa ukraińskiego, a także obywatele Ukrainy posiadający Kartę Polaka i członkowie ich najbliższej rodziny. W przypadku tej grupy, potwierdzeniem kwalifikowalności będzie nadany numer PESEL ze statusem UKR (w momencie zgłoszenia do projektu, w opinii IK EFS, wystarczający może być również wniosek o nadanie PESEL, który później należałoby potwierdzić uzyskanym numerem PESEL). W opinii Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej (MFiPR), nie ma konieczności weryfikacji w takim przypadku przez beneficjentów dokładnej daty przybycia danej osoby do Polski, gdyż na gruncie ustawy ww. status jest potwierdzany przez odpowiednie służby nadające PESEL. Do osób objętych ww. przepisami, które przybyły do Polski po 24 lutego br., a nie mają możliwości uzyskania statusu UKR w rejestrze PESEL, należą niektórzy obywatele innych krajów, czy też bezpaństwowcy, którzy mieszkali w Ukrainie w momencie wybuchu wojny. Osoby te powinny być kwalifikowane do wsparcia na podstawie zaświadczenia o objęciu ochroną czasową wystawianego przez Szefa Urzędu do Spraw Cudzoziemców (Urząd ten ma ustawowy obowiązek wystawiania takich zaświadczeń na żądanie).

Co może kupić OWES od PES/PS?

Wsparcie do osób przybyłych do Polski w związku z konfliktem na Ukrainie, poza pomocą materialną w zakresie zakupu produktów (w tym także produkcji i/lub dostarczania posiłków), może obejmować także różnego rodzaju usługi np. usługi opiekuńcze, usługi rehabilitacyjne, usługi opieki nad dziećmi, usługi transportowe i inne. Wsparcie to może być przekazywane nieodpłatnie za pośrednictwem instytucji czy organizacji pomocowych, nie musi być zawsze bezpośrednio przekazywane jego odbiorcom.

Wszystkie przedsiębiorstwa społeczne oraz podmioty ekonomii społecznej, które chciałby skorzystać ze wsparcia prosimy o kontakt:

Tel. komórkowy: 570 994 220

e-mail: mpips.finanse@europartner-akie.pl

 

*UWAGA

Zgodnie ze stanowiskiem Komisji Europejskiej, a także rozwiązaniami przyjętymi w ramach pakietów CARE, pomoc świadczona w ramach Funduszy Europejskich powinna dotyczyć wszystkich osób korzystających z ochrony czasowej w związku z Decyzją wykonawczą Rady (UE) 2022/382 z dnia 4 marca 2022 r. stwierdzającą istnienie masowego napływu wysiedleńców z Ukrainy w rozumieniu art. 5 dyrektywy 2001/55/WE i skutkującą wprowadzeniem tymczasowej ochrony. Znaczną część ww. grupy stanowią osoby, które kwalifikują się do wsparcia w ramach ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, tj. osoby, które mogą uzyskać status UKR w rejestrze PESEL. O przyznanie tego statusu wnioskować mogą obywatele Ukrainy oraz małżonek obywatela Ukrainy, który nie posiada obywatelstwa ukraińskiego, a także obywatele Ukrainy posiadający Kartę Polaka i członkowie ich najbliższej rodziny. W przypadku tej grupy, potwierdzeniem kwalifikowalności będzie nadany numer PESEL ze statusem UKR (w momencie zgłoszenia do projektu, w opinii IK EFS, wystarczający może być również wniosek o nadanie PESEL, który później należałoby potwierdzić uzyskanym numerem PESEL). W opinii Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej (MFiPR), nie ma konieczności weryfikacji w takim przypadku przez beneficjentów dokładnej daty przybycia danej osoby do Polski, gdyż na gruncie ustawy ww. status jest potwierdzany przez odpowiednie służby nadające PESEL. Do osób objętych ww. przepisami, które przybyły do Polski po 24 lutego br., a nie mają możliwości uzyskania statusu UKR w rejestrze PESEL, należą niektórzy obywatele innych krajów, czy też bezpaństwowcy, którzy mieszkali w Ukrainie w momencie wybuchu wojny. Osoby te powinny być kwalifikowane do wsparcia na podstawie zaświadczenia o objęciu ochroną czasową wystawianego przez Szefa Urzędu do Spraw Cudzoziemców (Urząd ten ma ustawowy obowiązek wystawiania takich zaświadczeń na żądanie).

Dokumenty do pobrania:

FORMULARZ ZAPOTRZEBOWANIA NA PRODUKT/USŁUGĘ

Skip to content