Dotacje

Uczestnicy projektu, którzy przejdą ścieżkę wsparcia nr 2, mogą starać się o dotację inwestycyjną na:
-utworzenie nowego przedsiębiorstwa społecznego (PS)
albo
-stworzenie nowego miejsca pracy w już istniejącym przedsiębiorstwie społecznym,
albo
-stworzenie nowego miejsca pracy w podmiocie ekonomii społecznej (fundacji, stowarzyszeniu) przekształcanym w trakcie projektu w przedsiębiorstwo społeczne.

UWAGA! Dotacja jest przyznawana dla podmiotu (przedsiębiorstwa społecznego), a nie dla Uczestnika Projektu.
Na jedno nowo utworzone miejsce pracy przyznawana jest dotacja w wysokości  21 020,00 zł
W ramach projektu zaplanowano przyznanie 35 dotacji w w/w wysokości.

Po przyznaniu dotacji, na pierwsze 6 miesięcy przyznawane jest także podstawowe wsparcie pomostowe, wypłacane miesięcznie w kwocie 1000 zł na każde nowo utworzone miejsce pracy. Można także ubiegać się o przedłużone wsparcie pomostowe w kwocie 1000zł  na tych samych zasadach przez kolejne 6 miesięcy.

Finansowemu wsparciu pomostowemu towarzyszy wsparcie pomostowe w formie zindywidualizowanych usług: wizyty studyjne, szkolenia zawodowe, szkolenie „Od A do Z prowadzenia i funkcjonowania przedsiębiorstwa społecznego”.

Przyznawanie dotacji odbywać się będzie według rund dotacyjnych ogłaszanych na stronie OWES.  Wraz z wnioskiem należy złożyć biznesplan przedsięwzięcia. JUŻ NIEDŁUGO OGŁOSZENIE O PIERWSZYM NABORZE WNIOSKÓW DOTACYJNYCH!
Skip to content