Dla osób bezrobotnych

- Nie trzeba być zarejestrowanym w urzędzie pracy jako osoba bezrobotna (Osoba pozostająca bez pracy, gotowa do podjęcia pracy i aktywnie poszukująca zatrudnienia (w rozumieniu Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze rynku pracy na lata 2014-2020.). Definicja uwzględnia osoby zarejestrowane jako bezrobotne zgodnie z krajowymi definicjami, nawet jeżeli nie spełniają one wszystkich trzech kryteriów. Studenci studiów stacjonarnych uznawani są za osoby bierne zawodowo, nawet jeśli spełniają kryteria dla bezrobotnych, zgodnie z ww. definicją. Osoby kwalifikujące się do urlopu macierzyńskiego lub rodzicielskiego, które są bezrobotne w rozumieniu niniejszej definicji (nie pobierają świadczeń z tytułu urlopu), należy traktować jako osoby bezrobotne, aby móc skorzystać z oferty OWES (definicja osoby bezrobotnej- Osoba pozostająca bez pracy, gotowa do podjęcia pracy i aktywnie poszukująca zatrudnienia (w rozumieniu Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze rynku pracy na lata 2014-2020.). Definicja uwzględnia osoby zarejestrowane jako bezrobotne zgodnie z krajowymi definicjami, nawet jeżeli nie spełniają one wszystkich trzech kryteriów. Studenci studiów stacjonarnych uznawani są za osoby bierne zawodowo, nawet jeśli spełniają kryteria dla bezrobotnych, zgodnie z ww. definicją. Osoby kwalifikujące się do urlopu macierzyńskiego lub rodzicielskiego, które są bezrobotne w rozumieniu niniejszej definicji (nie pobierają świadczeń z tytułu urlopu), należy traktować jako osoby bezrobotne.

- Osoby bezrobotne, defaworyzowane na rynku pracy, zapraszamy do udziału w bezpłatnych szkoleniach i doradztwie, przygotowujących do założenia i prowadzenia podmiotu ekonomii społecznej (np. stowarzyszenia, fundacji)

- Z kolei podczas specjalistycznych szkoleń i doradztwa przekażemy wiedzę na temat przedsiębiorstw społecznych (spółdzielni socjalnych, spółek non-profit, organizacji pozarządowych prowadzących działalność gospodarczą)

- Osoby, które przejdą ścieżkę wsparcia nr 2, będą mogły ubiegać się o dotację na założenie, przystąpienie do, albo zatrudnienie w przedsiębiorstwie społecznym


– Zobacz: dotacje

Zostań przedsiębiorcą społecznym, zacznij pracować u siebie!
Skip to content