NABÓR WNIOSKÓW O UDZIELENIE BEZZWROTNEJ DOTACJI I WSPARCIA POMOSTOWEGO NA UTWORZENIE NOWYCH MIEJSC PRACY W PRZEDSIĘBIORWATWACH SPOŁECZNYCH W RAMACH II RUNDY DOTACYJNEJ

Szanowni Państwo,

 

Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w Subregionie Bielskim ogłasza w okresie od 07-04-2022r. do 30-04-2022r. do godziny 15:00. Nabór Wniosków o udzielenie bezzwrotnej dotacji oraz Wniosków o udzielenie wsparcia pomostowego na utworzenie nowych miejsc pracy w przedsiębiorstwach społecznych, bądź w podmiotach ekonomii społecznej, w związku z przekształceniem w przedsiębiorstwa społeczne w ramach II rundy dotacyjnej. Nabór prowadzony jest w ramach projektu „Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w Subregionie Bielskim” o nr RPPD.07.03.00-20-0029/19. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020.

 

W naborze mogą wziąć udział grupy inicjatywne, podmioty ekonomii społecznej oraz przedsiębiorstwa społeczne, które zakwalifikowały się do udziału w projekcie w ramach Grupy Docelowej 2 oraz ukończyły zaplanowaną dla nich ścieżkę doradczo-szkoleniową.

 

Wszelkie niezbędne informacje dotyczące składanych dokumentów znajdują się w „Regulaminie udzielania wsparcia finansowego na utworzenie nowych miejsc pracy w przedsiębiorstwach społecznych bądź podmiotach ekonomii społecznej, w związku z przekształceniem w przedsiębiorstwa społeczne”.

 

Wnioskodawcy składają wniosek (o przyznanie dotacji oraz o udzielenie podstawowego  wsparcia pomostowego) wraz z wymaganymi załącznikami w zamkniętej kopercie z dopiskiem ,, Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w Subregionie Bielskim – nabór wniosków o udzielenie dotacji i podstawowego wsparcia pomostowego” osobiście bądź za pośrednictwem poczty lub kuriera (decyduje data wpływu do Biura OWES) w Biurze Projektu OWES pod adresem:

 

Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w Subregionie Bielskim

Warszawska 44/1 (III p.)

15-077 Białystok

Biuro otwarte jest w godz. od 08:00 do 16:00.

 

W przypadku przesłania dokumentów za pośrednictwem kuriera lub poczty tradycyjnej – aplikujący zobowiązany jest do zachowania dowodu ich nadania.

 

UWAGA! Wniosek o udzielenie dotacji oraz Wniosek o udzielenie podstawowego wsparcia pomostowego wraz z załącznikami składany przez grupę inicjatywną, podmiot ekonomii społecznej lub przedsiębiorstwo społeczne musi zostać podpisany w miejscu do tego wskazanym. Wnioski wraz z załącznikami powinien zostać złożony w dwóch oryginalnych wersjach papierowych. Do dokumentów w wersji papierowej należy dołączyć wersję elektroniczną:

 

Wniosku o udzielenie dotacji (załącznik nr 1 do Regulaminu),

Wniosku o podstawowe wsparcie pomostowe (załącznik nr 16 do Regulaminu),

Biznesplanu (załącznik nr 2 do Regulaminu)

Harmonogramu rzeczowo-finansowy.

Wersje papierowe składanych dokumentów muszą być tożsame z wersją elektroniczną. Dokumenty należy wypełnić komputerowo. Wersja elektroniczna powinna być zapisana na płycie CD/DVD lub innym nośniku danych. Płyta/inny nośnik danych z wersją elektroniczną powinna być opatrzona opisem zawierającym: nazwę grupy inicjatywnej, podmiotu ekonomii społecznej lub przedsiębiorstwa społecznego oraz tytuł projektu: „Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w Subregionie Bielskim”.

Załączniki:
Zalacznik_nr_1_do_Regulaminu_Wniosek_o_udzielenie_dotacji
Zalacznik-nr-2-do-Regulaminu_Biznesplan
Zalacznik_nr_3_do_Regulaminu_-HARMONOGRAM
Zalacznik_nr_4_do_Regulaminu_Oswiadczenie_o_przetwarzaniu_danych_osobowych
Zalacznik_nr_5_do_Regulaminu_-FORMULARZ_INFORMACJI_DE_MINIMIS
Zalacznik_nr_6_do_Regulaminu_Oswiadczenie_o_braku_podstaw_do_wykluczenia

Zalacznik_nr_7_do_Regulaminu_Oswiadczenie_o_pomocy_de_minimis
Zalacznik_nr_8_do_Regulaminu_Regulamin_KOW
Zalacznik_nr_9_do_Regulaminu_Karta_oceny_formalnej
Zalacznik_nr_10_do_Regulaminu_Karta_oceny_merytorycznej
Zalacznik_nr_11_do_Regulaminu_Umowa_o_udzielenie_dotacji
Zalacznik_nr_12_do_Regulaminu_Oswiadczenie_o_rachnku_bankwym
Zalacznik_nr_13_do_Regulaminu_Weksel_z_deklaracja_wekslowa
Zalacznik_nr_14_do_Regulaminu_Oswiadczenie_o_spelnieniu_przelanek_PS
Zalacznik_nr_15_do_Regulaminu_Oswiadczenie_nowozatrudnionej_osoby_w_PS
Zalacznik_nr_16_do_Regulaminu_Wniosek_o_podstawowe_wsparcie_pomostowe
Zalacznik_nr_17_do_Regulaminu_Umowa_o_podstawowe_wsparcie_pomostowe
Zalacznik_nr_18_do_Regulaminu_Wniosek_o_przedluzone_wsparcie_pomostowe

Zalacznik_nr_19_A_FORMULARZ_ROZLICZENIA_-WSPARCIA_-POMOSTOWEGO
Załacznik nr 19- OŚWIADCZENIE DO ROZLICZENIA WSPARCIA POMOSTOWEGO- AKTUALNE

Zalacznik_nr_19_-OSWIADCZENIE_DO_ROZLICZENIA_WSPARCIA_POMOSTOWEGO - NIEAKTUALNY
Zalacznik_nr_20_do_Regulaminu_Wniosek_o_zmiane_w_Harmonogramie_i_Biznes_planie

Zalacznik_nr_21_do_Regulaminu_Oswiadczenie_o_wzroscie_liczby_miejsc_pracy_netto_w_PS
Aneks do Umowy o podstawowe wsparcie pomostowe

Skip to content