Dotacje inwestycyjne na utworzenie nowego miejsca pracy w przedsiębiorstwie społecznym (PS) – Nabór I

Szanowni Państwo,

Serdecznie zapraszamy osoby zainteresowane otrzymaniem dotacji inwestycyjnej na utworzenie nowego miejsca pracy w przedsiębiorstwie społecznym (PS) do udziału w projekcie „Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w Subregionie Bielskim” nr RPPD.07.03.00-20-0029/19 - Grupa Docelowa 2.

Wsparcie kierowane jest do osób fizycznych mieszkających na terenie subregionu bielskiego (powiatów: bielskiego, siemiatyckiego, hajnowskiego) zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym (patrz § 2 ust. 10 Regulaminu świadczenia usług OWES w Subregionie bielskim) jednocześnie spełniających warunki określone dla osób, o których mowa w definicji przedsiębiorstwa społecznego (patrz § 2 ust. 14 pkt. b Regulaminu świadczenia usług OWES w Subregionie bielskim).

Uczestnikom wsparcia oferujemy:

ETAP PIERWSZY

  • Bezpłatne szkolenia ogólne z zakładania i prowadzenia przedsiębiorstwa społecznego
  • Indywidualne doradztwo zawodowe
  • Indywidualne doradztwo w zakresie tworzenia biznesplanu

ETAP DRUGI

Po ukończeniu wsparcia szkoleniowo-doradczego uczestnicy będą mogli starać się o dotacje na  utworzenie nowych miejsc pracy w przedsiębiorstwach społecznych bądź podmiotach ekonomii społecznej, w związku z przekształceniem w przedsiębiorstwa społeczne zgodnie z Regulaminem udzielania wsparcia finansowego na utworzenie nowych miejsc pracy w przedsiębiorstwach społecznych bądź podmiotach ekonomii społecznej, w związku z przekształceniem w przedsiębiorstwa społeczne.

W ramach projektu zaplanowano przyznanie łącznie 35 dotacji w kwocie po 21 020,00 zł każda. Na jedno przedsiębiorstwo społeczne zostanie przyznane maksymalnie 5 dotacji na zatrudnienie max. 5 uczestników projektu. Po przyznaniu dotacji udzielane będzie wsparcie pomostowe w kwocie 1000,00 zł na osobę (na okres pierwszych 6 miesięcy) z możliwością przedłużenia o kolejne 6 miesięcy w kwocie 1000,00 zł na osobę.

Osoby zainteresowane udziałem w projekcie prosimy o zapoznanie się z dokumentami aplikacyjnymi. Uzupełnione formularze rekrutacyjne (Formularz osobowy wraz z załącznikami oraz Formularz rekrutacyjny – pomysł biznesowy – jeden wypełniany przez całą grupę inicjatywną) należy dostarczyć do siedziby Lidera projektu, ul. Warszawska 44/1; IIIp.; 15-077 Białystok lub przesłać pocztą (w tym przypadku liczy się data dostarczenia dokumentów a NIE data stempla pocztowego) na adres:

Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w Subregionie Bielskim
Warszawska 44/1
15-077 Białystok

Termin naboru  trwa: od 02.08.2021 r. do 24.08.2021 r. do godz. 15.30.

W dostępie do wsparcia w zakresie tworzenia miejsc pracy w sektorze PS preferowane są osoby zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, które skorzystały z projektów w ramach PI 9i (Działanie 7.1), a których ścieżka reintegracji wymaga dalszego wsparcia w ramach PI 9v (Działanie 7.3). W związku z powyższym osoby, które skorzystały ze wsparcia z projektów w ramach PI 9i (Działanie 7.1) dodatkowo składają Oświadczenie dotyczące skorzystania z projektów w ramach PI 9i.

W razie jakichkolwiek pytań czy też trudności dotyczących wypełnienia formularzy nasi Doradcy służą Państwu pomocą pod nr tel. 570 994 220.

DOKUMENTY DO POBRANIA:

Formularz osobowy z załącznikami
Formularz rekrutacyjny – pomysł biznesowy
Wzór umowy

Skip to content